תקנון

 1. הקדמה
  1. אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) מופעל על ידי חברת י.נ.מ ראונד טייבלז קונספטס בע"מ (ח.פ 515258507) (להלן: "החברה") והינו אתר אינפורמטיבי בלבד המבוסס בעיקרו על מידע שנמסר על ידי המשתתפים בפרוייקט כהגדרתו להלן ו/או מי מטעמם ומאפשר בנוסף, אופציה לרכישת כרטיסים לכל אחד מימי הפרוייקט, על בסיס מקום פנוי, בהתאם להקצאת המקומות כפי שנקבעה על ידי החברה ו/או המסעדה הרלבנטית ובהתאם לשיקול דעת החברה ו/או המסעדה הרלבנטית.
  2. תחולתן של הוראות תקנון זה הינה על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות על רכישת כרטיסים באמצעות האתר. בנוסף זה מגדיר תקנון זה את מערכת היחסים שבין הצדדים ואת היקף אחריותם.
  3. מובהר, כי יראו באמור בתקנון זה כהסכם מחייב בין המשתמש באתר לבין החברה ו/או מי מטעמה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא היטב את מלוא הוראות התקנון ולפנות לשירות הלקוחות בכל מקרה של אי הבנה ו/או העדר הסכמה. בשימושך באתר זה, לרבות ובפרט במערכת הזמנת הכרטיסים, הנך מסכים לכל הוראות התקנון. מובהר בזאת, כי  שימוש ו/או גלישה באתר ו/או רכישת כרטיסים באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לכך שקראת בעיון את מלוא הוראות התקנון, כי אתה מסכים ללא סייג להוראות הכלולות בו והתחייבותך לקבל ולנהוג לפיו.
  4. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות.
  5. בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. הפרוייקט
  1. "ראונד טייבלז ביי אמריקן אקספרס" ו/או בשמו החלופי כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה, הינו פרוייקט שנועד להפגיש בין מסעדות ישראליות לשפים ממסעדות נבחרות מהעולם, אשר הוזמנו והסכימו להתארח במסעדות בישראל, ולהציג בהן, למשך כשבוע, תפריט טעימות מיוחד, באופן שיאפשר לקהל המקומי לטעום ולחוות תרבויות שונות (להלן: "הפרוייקט" ו/או "המיזם").
  2. הפרוייקט מתקיים בישראל בחודש נובמבר 2018 (בכפוף לשינויים), כאשר כל מסעדה מישראל המשתתפת בפרוייקט, תארח מספר שפים ממסעדה נבחרת בחו"ל למשך כשבוע, בימים נבחרים (להלן :"האירוע").
 3. הזמנת כרטיסים לאירוע, אישור הזמנה והיקף העסקה הכלולה
  1. רכישת הכרטיסים לכל אירוע, במועדי התקיימותו במסעדות הרלבנטיות, תתבצע באמצעות מערכת ניהול ההזמנות שבאתר (להלן: "מערכת ניהול ההזמנות" ו/או "מערכת רכישת כרטיסים").
  2. במסגרת תהליך הזמנת הכרטיסים יתבקש המשתמש להזין מספר פרטים לרבות פרטים אישיים. המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים שימלא הינם מלאים ונכונים. אם הפרטים הינם של צד ג', כל האמור בתקנון זה יחול גם על אותו צד ג' והמשתמש מצהיר בזאת, כי קיבל את הסכמתו של צד ג' לכך. אתה ו/או צד ג' כאמור ו/או כל משתמש במערכת הזמנת הכרטיסים יכונו להלן: "הלקוח".
  3. הלקוח מתחייב בזאת, כי:
   1. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. לקוח שהינו קטין (מתחת לגיל18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס החוקי עליו, יראו את כל שימוש שיעשה באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס כדין עליו.
   2. הוא בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכי אין כל מניעה לשימושו בכרטיס לצורך רכישת הכרטיסים.
  4. יובהר, כי לשם קליטת הנתונים המוזנים על ידי הלקוח ולשם השלמת ביצוע פעולת רכישת הכרטיסים במערכת רכישת הכרטיסים, על הלקוח להזין את הפרטים הנדרשים ברצף וללא הפסקות. במקרה בו הלקוח ישתהה בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מראשיתה על מנת להבטיח את תקינות ההזמנה.
  5. הכנסת פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או בחסר וכן אי ביצוע כל הפעולות הנדרשות על ידי מערכת רכישת הכרטיסים, לצורך השלמת פעולת רכישת הכרטיסים, עלולה לגרום לכך שהמערכת לא תקלוט את הזמנת הכרטיסים ועל החברה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.
  6. מובהר בזאת, כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. ידוע ללקוח כי בהזינו את פרטיו האישיים, ניתנת הסכמתו כלפי החברה להעברת שמו, כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו, כפי שנמסרו על ידו, לצדדים שלישיים, לרבות לגופים עסקים ולרבות לצורך דיוור ישיר וכי הוא נותן הסכמתו לכך והוא משחרר את החברה מחובה לתת לו הודעה כלשהי על כך ומכל אחריות בעניין העברת הפרטים הנ"ל.
  8. התשלום בגין רכישת הכרטיסים באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. הלקוח מצהיר כי יש לו ההרשאה לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי המוזן על ידו.
  9. אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
  10. לאחר ביצוע הפעולה על ידי הלקוח תתבצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת תשובת חברת כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב הלקוח בגין מלוא עלות ההזמנה יבוצע בתום הליך זה, ככל שאושר. מובהר כי רק קבלת תשלום עבור הכרטיסים מהווה קיום התחייבויות הלקוח לפרוע את התשלום בגין הכרטיסים המוזמנים על ידו.
  11. פעולה שלא אושרה בכתב לא תזכה את הלקוח בכרטיסים כלשהם ו/או בזכות כלשהי להשתתף באירוע.
  12. מובהר בזאת, כי על הלקוח לוודא, כי האישור שהונפק לו תואם את פרטי הזמנתו וכן לוודא כי הזמנת הכרטיסים נקלטה במערכת הזמנת המקומות וזאת על דרך של יצירת קשר טלפוני עם מרכז ההזמנות / המסעדה וזאת גם אם קיבל אישור בכתב לפעולה. מובהר, כי רק הזמנת כרטיסים מאושרת, המופיעה במחשבי החברה בהיקף המופיע בה תהווה ראיה לנכונות הפעולות ולזכות הלקוח בקבלת הכרטיסים המוזמנים כמופיע במערכת.
  13. לקוחות אמריקן אקספרס הזכאים להנחה, בהתאם להסכמי החברה עם אמריקן אקספרס אמורים לראות את הסכום לתשלום לאחר הנחה באישור ההזמנה. על הלקוח לוודא, מייד עם קבלת אישור ההזמנה, כי אכן הוא זכאי להנחה ואם קיבל אותה. בכל מקרה שלדעת הלקוח הוא זכאי להנחה אך חוייב שלא לפי ההנחה, עליו לפנות מיידית ובכתב לחברה לשם בירור העניין וככל שלא יעשה כן באופן מיידי, לא יהיה זכאי להנחה.
  14. מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לספק ללקוח את הכרטיסים ככל והלקוח יימנע מלוודא כי האישור בכתב שקיבל תואם את פרטי הזמנתו ובאם יימנע מלוודא טלפונית כי הזמנתו נקלטה בהיקף הנדרש על דיו ובאם תחול תקלה כלשהי במערכת הזמנת הכרטיסים ו/או בתהליך הזמנת הכרטיסים, שמקורם בלקוח ו/או בצדדי ג' כלשהם. לא תחול על החברה כל אחריות בגין עסקה שלא נקלטה ובגין עסקה שלא נתקבל לגביה אישור בכתב ובעל פה כאמור לעיל.
  15. מערכת רכישת הכרטיסים מגבילה את אפשרות הלקוח בכמות הכרטיסים הנרכשים.
  16. מובהר, כי כל כרטיס שנרכש באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים, מזכה את הלקוח בזכות לקבל מנה אחת מכל אחד מהפריטים המפורטים בתפריט המיוחד של האירוע (להלן: "תפריט האירוע") (במקרה של אפשרות בחירה – כי אז הזכות היא לקבלת פריט אחד מתוך הפריטים לבחירה) ואולם, בשים לב לאופי האירוע, החברה ו/או המסעדות ראשיות לשנות את תפריט האירוע, לרבות היקפו ואופן הבחירה ממנו וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל שירותים ו/או מנות שאינם מופיעים מפורשות בתפריט האירוע. הלקוח לא יהיה זכאי לתחליף בגין פריט שלא יעשה בו שימוש ו/או שהוא אינו מעוניין בו ו/או שהוא אינו לטעמו לרבות לא לקבלת פריט נוסף במקום פריט אחר. טיפים אינם כלולים במחיר הכרטיס והם נתונים לשיקול דעתו של הלקוח.
  17. תפריט האירוע אינו כולל שתיה, אלא אם נאמר אחרת בתפריט האירוע של המסעדה הרלבנטית, כפי שאושר על ידי החברה. הזמנת מזון ו/או משקאות ו/או כל פרט אחר שאינו כלול בתפריט האירוע אינו כלול במחיר הכרטיס וככל שיוזמן ו/או יסופק על ידי המסעדה הוא נתון להתקשרות בין הלקוח לבין המסעדה בלבד ולחברה אין כל אחריות בעניין זה ואינה צד לעסקה זו.
  18. ידוע ללקוח כי תפריט האירוע הינו תפריט מיוחד וכי במועדי האירוע לא תספק המסעדה מנות מתוך התפריט הרגיל ו/או הקבוע שלה.
  19. היה ומסיבה כלשהי אזל ו/או לא ניתן לספק, מכל סיבה שהיא, איזה מהפריטים המפורטים בתפריט האירוע, תעמיד המסעדה לטובת הלקוח פריט חלופי לפי שיקול דעתה והלקוח מוותר על כל טענה בעניין זה.
  20. מובהר וידוע ללקוח, כי תפריט האירוע שונה ממסעדה למסעדה ולעיתים אף מיום ליום באותה מסעדה ובכל מקרה מובהר כי מאופי האירוע, תפריט האירוע עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת והלקוח נותן הסכמתו לכך.
  21. הזמנת הכרטיסים הינה על בסיס מקום פנוי במועד ההזמנה. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש תבצע המערכת סריקה של המקומות הפנויים במסעדה הנבחרת ובמועד הנבחר ותציג אותם בפני הלקוח. מובהר בזה כי לא ניתן לשריין מראש את המקומות עד להצגת אישור ההזמנה בפני הלקוח. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ייתפסו המקומות אשר התבקשו. במקרה כזה ההזמנה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה.
  22. לשם מימוש הכרטיסים שנרכשו על ידו על הלקוח להציג למסעדה אישור הזמנה תקף ושלם. לקוח שלא יציג למסעדה אישור הזמנה כאמור לא יוכל ליטול חלק באירוע, לרבות לא להמיר את הזמנתו למועד אחר ו/או לאירוע אחר ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך. במקרים כאמור לא יהיה הלקוח זכאי להחזר תשלום בגין הזמנתו שלא מומשה. חרף האמור לעיל, היה והזמנת הלקוח תופיע בנתוני מערכת ההזמנות שסופקו למסעדה תכובד הזמנתו בהתאם לרשימה כאמורה.
  23. הזמנת הכרטיסים הינה למסעדה, למועד, לשעות ולכמות אנשים הקבועים באישור ההזמנה. תנאי לקבלת הכרטיסים ומימושם הינו התייצבות הלקוח ומי שעבורו נרכשו הכרטיסים במועד האירוע ובשעת התקיימותו. לקוח לא יהיה זכאי להחזר תשלום בגין הזמנתו ו/או לכרטיסים חלופיים, היה והוא ו/או מי שהוזמנו עבורו כרטיסים, לא יוכל להשתתף באירוע ו/או איחר לאירוע מכל טעם שהוא.
  24. מובהר, כי בכל ערב אמורים להתקיים 2 סבבים וכי בכל סבב מועד תיזמון הוצאת המנות על ידי השפים הינו קריטי. לפיכך חשיבות עמידת הלקוח בלוחות הזמנים הנקובים באישור ההזמנה הינו הכרחי ומהווה תנאי יסודי. לוחות הזמנים הינם כדלקמן: שולחן ל- 2-3 סועדים: ממועד ההגעה הנקוב באישור ההזמנה ועד שעתיים לאחר מכן.
   שולחן ל- 4-5 סועדים: ממועד ההגעה הנקוב באישור ההזמנה ועד שעתיים וחצי לאחר מכן.
   שולחן למעל 5 סועדים: ממועד ההגעה הנקוב באישור ההזמנה ועד שעתיים וחצי לאחר מכן.
   מובהר בזאת, כי לקוח ו/או מי שעבורו הוזמנו הכרטיסים יהיה זכאי לקבלת השירותים נשוא הכרטיסים שנרכשו, בכפוף להגעתו למסעדה במועד הנקוב באישור ההזמנה ולכל המאוחר עד רבע שעה לאחר מכן. לאחר מכן, זכאות לקבלת המנות שבתפריט האירוע הינה על בסיס זמינות המנות ויכולת המסעדה לספקן ובכל מקרה הלקוח לא יהיה זכאי במקרה כאמור לקבל מנות חלופיות למנות שאזלו ו/או שלא ניתן לספקן. איחור לקוח לא יהווה עילה לדחיית מועד העזיבה הנקוב בכרטיס.
  25. לקוחות אמריקן אקספרס הזכאים להטבה מסויימת מכח אחזקתם בכרטיס אמריקן אקספרס, ידרשו להציג את כרטיס אמריקן אקספרס שבבעלותם ושובר הטבה לשם קבלת ההטבה.
  26. מוסכם בזאת, כי  החברה רשאית להעביר את הפרטים והמידע שיימסרו על ידי הלקוח לצדדים שלישיים, ככל שהדבר דרוש לשם הזמנת הכרטיסים, שריון מקום לאירוע, השתתפות באירוע, ביטול האירוע, גביה, כמו גם בקשר לכל עניין אחר הקשור לאירוע בלבד.
  27. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י מי שלו הועבר המידע, במידע שהועבר לו.
  28. החברה מתחייבת, כי מלבד האמור לעיל, לא יעשה על ידה כל שימוש במידע ללא אישור הלקוח, למעט מקום בו הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
  29. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, ככל שמדובר במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או שהינם באחריות צדדים שלישיים ו/או שנגרמו בשל מעשים ו/או מחדלים של צדדים שלישיים ו/או הנובעים מכוח עליון.
  30. החברה רשאית להשתמש בפרטים שימסור הלקוח לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.
  31. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” במטרה לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי.
  32. החברה עשויה להשתמש בצדדי ג' כדי לנהל את מערך הפרסומות באתר ולהציג בפני הלקוח מודעות, בעת שהלקוח מבקר באתר. מובהר, כי ייתכן שצדדי ג' כאמור משתמשים בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של הלקוח) לגבי הביקורים של הלקוח באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו ולא תהא כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
 4. ביטול עסקה
  1. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, שלשם הנוחות עיקריהם כדלקמן:
   1. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, כאמור בסעיף 14ג(ג)2 לחוק הגנת הצרכן.
   2. ברכישת מוצרים ושירותים מסוימים לא יחולו הוראות הנ"ל, כאמור בסעיף 14 (ד) לחוק הגנת הצרכן.
   3. מובהר בזאת, כי האירועים נשוא הפרוייקט הינם בגדר “שירותי בילוי” אשר חוסים תחת סעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ולפיכך ובהתאם להוראות סעיף זה הוראות סעיף 14ג(ג)2 לחוק הגנת הצרכן לא יחולו באם מועד האירוע חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
   4. מובהר, כי לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי במסגרת האתר.
   5. בקשה לביטול עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע”י שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברה ו/או במשלוח מכתב רשום לכתובת החברה. רק דוא"ל שהתקבל בחברה ו/או מכתב שהתקבל בחברה יחשב כאישור על משלוח הודעה.
   6. במידה שלקוח הזכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור לעיל, בחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, רשאית החברה לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר השירות או המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
   7. ביטל הלקוח כדין את העסקה שלא עקב פגם בנכס/שירות כאמור לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.
   8. מובהר בזה כי היה ולקוח הזמין מספר כרטיסים בהזמנה אחת, ויבקש לבטל חלק מן הכרטיסים שבהזמנה (להלן: "ביטול חלקי"), תהיה רשאית החברה לראות בכך כביטול ההזמנה כולה ובמקרה כזה הלקוח יידרש לבצע הזמנה חדשה על בסיס מקום פנוי. במקרה של ביטוח חלקי יגבו דמי הביטול מסכום ההזמנה כולה.
   9. מובהר בזה כי שינוי מועד דינו כדין ביטול עסקה לצורך סעיף זה, קרי – יראו בלקוח כמי שביטל את העסקה וביצע הזמנה חדשה.
   10. מובהר בזה כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 5. אחריות
  1. מובהר בזאת, כי החברה משמשת כגורם המקשר בין הלקוח לבין המסעדה וכי היא אינה ספקית השירותים נשוא הפרוייקט וכי שירותי האירוח וההסעדה ניתנים ללקוח על ידי המסעדה בלבד. כמו כן, כל מצג ו/או הבטחה ו/או הטבה שניתנה ו/או הובטחה ללקוח על ידי צד ג' כלשהו הינה באחריות אותו צד ג' ולחברה אין כל אחריות בעניין זה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי החברה אינה אחראית לטיב השירותים שינתנו ללקוח על ידי המסעדה ו/או לטיב האוכל ו/או המזון ו/או המשקאות ו/או לעניינים הקשורים בשהות הלקוח במסעדה, לרבות הושבת הלקוח במסעדה והיא אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת לשביעות רצון הלקוח מהשירות ו/או מהמזון שיסופק ללקוח, בין היתר בהיותם נתונים לטעם אישי ולהתערבותם ו/או אחריותם של גורמים שלישיים.
  3. מובהר, כי הפרטים המוצגים באתר, בקשר לצדדים שלישיים, לרבות תמונות, תכנים, תיאור הצדדים השלישים וכיוצ"ב נמסרו על ידי אותם צדדים שלישים והינם באחריותם בלבד והחברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק שיגרם כתוצאה מפרסומו.
  4. בשים לב להיות הפרוייקט ראשוני ובשים לב, כי הפרוייקט כולו ו/או אירועים ספציפיים נתונים וכרוכים בשיתוף פעולה של צדדים שלישיים ובכלל זה המסעדות מחו"ל, מסעדות בישראל וכיוצ"ב, כי אז מובהר ומוסכם, כי יתכנו שינויים במועדי האירוע ויתכן כי במקרים מסויימים אירוע מסויים ו/או הפרוייקט בכללותו יתבטל ו/או ישתנה בהיקפו ובתכניו.
  5. החברה תעשה את מירב המאמצים בכדי לפרסם הודעה על שינוי מועד האירוע ו/או ביטולו, בהקדם האפשרי.
  6. במקרה של ביטול האירוע כאמור לעיל, מטעמים שאינם כרוכים, במישרין ו/או בעקיפין, בלקוח, תושב ללקוח התמורה ששולמה על ידו. מלבד להשבת התמורה לא יהיה זכאי הלקוח לפיצוי ו/או תשלום כלשהו.
  7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מרכישת כרטיסים לאירוע ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או הקשור למידע המופיע באתר, שהינם באחריות צדדים שלישיים.
  8. בכל מקרה מובהר, כי גבול אחריותה של החברה הינה עד לסך התמורה ששולמה על ידי הלקוח.
  9. החברה לא תהא אחראית בשום מצב, לנזקים שנגרמו למי שלא רכשו את הכרטיסים בעצמם ובאופן ישיר באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים. למען הסר ספק החברה לא תהא אחראית כלפי מי שהכרטיסים נרכשו עבורם.
  10. מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים בגלישה ו/או שימוש באתר, לרבות זמינותו, אפשרות רכישת הכרטיסים באמצעותו וכיוצ"ב.
  11. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 6. כללי
  1. תקנון זה נתון לשינויים ועדכונים בכל עת ע”י החברה. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. באישור הלקוח בעת הזמנת הכרטיסים נותן הלקוח את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
  2. החברה רשאית למנוע מכל אדם לבצע פעולות באתר, באמצעות חסימתו, ולהימנע מלספק לו את הזכות להשתתף באירוע, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
   3. הלקוח מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
   4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את הכרטיסים לצד ג’ ו/או לסחור בו, ללא אישור בכתב מהחברה.
  3. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תכנים, לוגו, סימני מסחר (להלן: "סימני המסחר"), הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של שותפיה העסקיים, לפי העניין ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את סימני המסחר, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי סימני המסחר.
  4. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך בענייני תקנון זה ו/או באיזה מהעניינים הנוגעים לפרוייקט ו/או לאירוע, יתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

תקנון פעילות "אינפיניטי וראונד טייבל " ספטמבר- נובמבר 2018

קהל יעד

לקוחות ראונד טייבלס אשר יזמינו ארוחה באחד מימי הפרויקט של ראונד טייבלס.

באחת ממסעדות הפרויקט (והכול לפי שיקבע ע"י ראונד טייבלס).

השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לתקנון " אינפיניטי וראונד טייבל " (להלן: "הפעילות").

קרסו מוטורס בע"מ (להלן – "קרסו מוטורס") תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי את שמם, תמונתם, וצילום קבלת הפרס של כל זוכה בפעילות באתרי קרסו מוטורס השונים ו/או באמצעי תקשורת כפי שתמצא לנכון ובניהם פייסבוק אך לא רק, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. קרסו שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

מהות הפעילות

משתתפים בפעילות יהיו 20 לקוחות ראונד טייבלס הראשונים שירשמו לאחת מארוחות הפרויקט,

באתר ראונד טייבלס.

20 הלקוחות הראשונים אשר ירשמו, יוכלו לזכות באפשרות שנהג עם רכב אינפיניטי יקח אותם, ויחזיר אותם לביתם.

מובהר, כי הנסיעה תהיה בערים הבאות בלבד: תל אביב, רמת גן, גבעתיים.

20 הלקוחות הראשונים יסופקו לקרסו מוטורס ע"י ראונד טייבל, היה וסירב הלקוח לנסיעה, קרסו שומרת לעצמה הזכות, להסתפק במספר מועט יותר של זוכים, מכפי שפורסם.

הפרס וכללי הזכיה בו

משתתף הזוכה בפעילות יזכה בנסיעה הלוך וחזור אל המסעדה בערב ההזמנה.

ההודעה לזוכה בפרס תהיה באמצעות הודעה אישית. לאחר הזכיה יצרו נציגי קרסו ו/או מי מטעמם קשר עם הזוכה לצורך תיאום קבלת הפרס. מובהר, כי לקוח יוכל לזכות בחבילה זוגית אחת בלבד.

לא עמד הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לא ניתן היה ליצור קשר טלפוני עימו בתוך 48 שעות ממועד שליחת הודעת הזכייה בהתאם לפרטים שמסר לקרסו במסגרת הפעילות מכל סיבה שהיא ו/או נבצר מאותו זוכה לקבל את הפרס, מכל סיבה שהיא, אזי תהיה קרסו רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה.

תקופת הפעילות  

החל מפרסום ההרשמה המוקדמת של פרויקט ראונד טייבל

כללי

 1. קרסו מוטורס שומרת על זכותה להאריך את תקופת הפעילות או לשנות את תנאיה.
 2. הזכות שלפי הפעילות הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או  מכירה.
 3. מובהר, כי זכייה בפרס מותנית במסירת פרטים אישיים מדויקים שישלחו או ימסרו  לנציג חברת קרסו מוטורס באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף באתר הפייסבוק.
 4. התקנון ו/או הפעילות מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.
 5. בכל מקרה, לצורך פעילות זו, לא תקום לאף משתתף בפעילות הזכות לערער ו/או להשיג על הצוות ו/או הרכב הצוות ו/או כל עניין אחר בנוגע לצוות השיפוט.
 6. קרסו מוטורס שומרת על זכותה לפסול משתתפים אשר על פי שיקול דעתה של קרסו פעלו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרת התחרות ו/או תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשש למעשה רמייה ו/או השפעה בלתי הוגנת.
 7. המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 8. המשתתף מצהיר בזה כי ידוע לו שקרסו לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס, לרבות מועד מימושו, וכן באשר לטיב הפרס והתאמתו לצרכיו של הזוכה. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד קרסו בקשר עם הפרס ו/או מימושו, לרבות בכל מקרה של דחייה ו/או בעיה במימוש הפרס, בפרסום התמונה/ הסרטון וכיו"ב.
 9. קרסו או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה לרבות בעת קבלת הפרס, ולעשות שימוש בוידאו ובשמו של הזוכה לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה מלבד הפרס אותו קיבל ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה ובעצם השתתפותו מסכים הזוכה לתנאי זה.
 10. קרסו תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 11. תקנון זה מצוי במשרדי קרסו וכל משתתף ו/או המעוניין להשתתף, רשאי לעיין בו בשעות  העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 3 ימי עסקים.
 12. קרסו ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים בפייסבוק, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר פייסבוק ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור.
 13. ידוע למשתמש, כי קרסו רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל חומר ו/או מידע מהמשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
 14. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קרסו ו/או החברה המפרסמת, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים.
 15. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, בדבר הפעילות, לרבות בדף הפייסבוק "אינפיניטי", תגברנה הוראות תקנון זה.
 16. ההשתתפות בפעילות זו הינה מגיל 18 ומעלה.

קרסו מאחלת למשתתפים הצלחה.

ט.ל.ח